dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
Gospodarka odpadami
KALENDARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2014 !

LINK: KALENDARZ WYWOZU 2014OGŁOSZENIE

  

          Od 1 lipca 2013r. Gmina Szczekociny przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.

          Informator dotyczący nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Szczekociny oraz Zasady segregacji śmieci dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny oraz u sołtysa wsi w danym sołectwie. 

 

          Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki oraz systematyczne ich odbieranie odpowiada firma REMONDIS.

 

          Szczegółowy harmonogram odbioru śmieci zostanie dostarczony przez firmę REMONDIS do każdej nieruchomości oraz zostanie podany do wiadomości mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

 

           Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2 lub pod numerem telefonu (34) 355 – 71 – 25

  

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

 Krzysztof Dobrzyniewicz

Zasady segregacji wersja Word

Zasady segregacji wersja PDF

Informator wersja Word

Informator wersja PDF


Informacja dla mieszkańców Gminy Szczekociny dotycząca nowych zasad wprowadzonych przez tzw. ustawę śmieciową.

 

     Jak każda gmina w Polsce, Gmina Szczekociny przygotowuje się do przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnym. Wynika to ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391).

     Od 1 lipca 2013r. gmina przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.

Co te zmiany oznaczają dla mieszkańców?

Zalety

 • Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.
 • Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady. 
 • Po trzecie, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów.

Opłaty

     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona Uchwałą nr 289/XXVIII/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

     Opłaty są jednakowe dla wszystkich mieszkańców gminy i wynoszą:

 • 6 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),
 • 10 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany).

     Opłata zawiera koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania śmieci.

 Ważne! Ostateczna stawka opłaty zostanie określona po wyłonieniu odbiorcy śmieci w przetargu.

 Wywóz

    To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców z firmami.

Jak powstaje nowa polityka śmieciowa
w gminie Szczekociny?

    Rada Miasta i Gminy Szczekociny podjęła szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Został uchwalony m.in. nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który określa wszystkie obowiązki, wymagania i zasady w zakresie utrzymania czystości, gromadzenia i zagospodarowania śmieci. Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego i jest tworzony zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

      Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:

 • wyboru metody ustalenia opłaty i oraz stawek opłaty,
 • terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców (tj. częstotliwość wywozu śmieci, zasad ich gromadzenia, segregacji itp.). 

     Uchwały te stworzyły ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu „gospodarki śmieciowej w Gminie Szczekociny”.

Ważne

 • Właściciel nieruchomości powinien do końca 31 marca 2013 roku rozwiązać umowę z firmą, która odbiera odpady komunalne (3 miesięczny okres wypowiedzenia).
 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny wypełnioną deklarację. Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, u sołtysa sołectwa, na stronie internetowej www.szczekociny.pl.
 • Deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2013r. Złożenie deklaracji to obowiązek ustawowy.
 • W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • W razie niezgodności liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (wpisaną w deklarację) z liczbą osób zameldowanych pod danym adresem wynikającą z gminnej ewidencji ludności do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający dane zawarte w deklaracji.
  Dokumentem takim jest w szczególności dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje m.in.:

a) domy spokojnej starości,

b) dom dziecka,

c) zakłady karny,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

    Dokumentem takim może być również zaświadczenie potwierdzające, że dany mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie. 
       Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.
Wykazy, kontrole, sprawozdania ...
 

Zarządzenie pokontrolne 109/2013

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok

Wykaz firm, które posiadają zaświadczenia o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szczekociny.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY ROK 2012


Akty prawa miejscowego:Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny

Uchwała w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczekociny oraz stawki opłaty za pojemnik

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.