dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
LGD Perła Jury
LGD \"PERŁA JURY\" ZAPRASZA KOBIETY

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" zaprasza wszystkie kobiety w wieku 25-65 lat z terenu LGD "Perła Jury" do udziału w projekcie pt:

"Kobieta- nowe umiejętności- duże możliwości"

dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji kobiet w życiu publicznym.

W ramach Projektu organizowane będą bezpłatne warsztaty  gastronomiczne, wizażu, florystyczne i rękodzielnictwa.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Więcej informacji pod numerem tel.: 32-67 100 61

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1 .docx

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .doc

 plakat FIO na www.pdf
                                                                       ZAPROSZENIE

LOKALNA GRUPA  DZIAŁANIA „PERŁA   JURY” ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMIN SZCZEKOCINY, IRZĄDZE, KROCZYCE  I WŁODOWICE

NA

 

      „Warsztaty z rękodzielnictwa - wykonywanie biżuterii z wełny filcowanej na mokro i sucho"


W RAMACH WARSZTATÓW ZAPEWNIAMY :
- MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO NAUKI,
-WYKONANIE  ELEMENTÓW  BIŻUTERII
- POCZĘSTUNEK

MIEJSCE WARSZTATÓW REMIZA OSP ZAWADA PILICKA

W DNIU 02.06.2011 GODZ. 16.00 CZAS TRWANIA TRZY GODZINY

ZAPISY I INFORMACJA POD NR TEL. 530698560

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA


 

Zarząd Województwa Śląskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach „Odnowa i Rozwój Wsi”  oraz  ,,Małych Projektów"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZEKOCINACH ZAPRASZA NA

Regionalny Festiwal Potraw                                    

POBIERZ       plakat ost 23..doc

   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

                                                      ,,PERŁA  JURY"


Super konkurs z super nagrodami

MAGDA PAŁKA WYGRAŁA TELEWIZOR I WYJAZD DO BRUKSELI

TVP Katowice o konkursie

"Razem z LGD Perła Jury zmieniamy oblicza naszych gmin"

 Pobierz plik

Zwyciężczynią finału konkursu „Razem z LGD Perła Jury zmieniamy oblicza naszych gmin” została absolwentka Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Rokitnie – Magdalena Pałka . Laureatka wygrała wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli i 42-calowy telewizor cyfrowy.

 

 

Finał konkursu odbył się 29 sierpnia podczas Dożynek Powiatowych w Gieble koło Ogrodzieńca. Kilkuset widzów przez ponad godzinę gorąco dopingowało sześciu finalistów, którzy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą Unii Europejskiej, Województwa Śląskiego, Powiatu Zawierciańskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i LGD „Perła Jury”. Magda z pięciu pytań odpowiedziała na cztery wygrywając konkurs i zdobywając główne nagrody ufundowane przez poseł do Parlamentu Europejskiego p. Małgorzatę Handzlik oraz Lokalną Grupę Działania „Perła Jury”.
Zwyciężczyni po konkursie płakała ze szczęścia nie mogąc uwierzyć, że spełniły się jej marzenia. Jej rodzice zdradzili, że Madzia przygotowywała się do finału przez całe wakacje.

 

Laptopy za drugie i trzecie miejsce ufundowane przez p. Stanisława Gmitruka
- dyrektora Dyrekcji Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie i Starostwo Powiatowe w Zawierciu wygrali Anna Pilniak z Łanów Wielkich gm. Żarnowiec i Joanna Lepiarczyk z Pilicy.

 


Nagrody w postaci rowerów turystycznych, za zajęcie IV i miejsca ufundowali prywatni sponsorzy I wicewojewoda śląski – p. Stanisław Dąbrowa i prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu p. Jarosław Ciszewski. Zdobyli je Malwina Janoska z Rzędkowic w gm. Włodowice oraz Krzysztof Bidziński z Podzamcza k/Ogrodzieńca. Ponadto Krzysztof otrzymał przenośny odtwarzacz dvd. Miejsce szóste zajęła Katarzyna Cembrzyna - najmłodsza uczestniczka finału, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Kroczycach, która nagrodzona została telefonem komórkowym - ufundowanym przez wiceprezesa Śląskiej Izby Rolniczej Jana Grelę i plecakiem od Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Częstochowy.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali też torby pełne gadżetów Urzędu Marszałkowskiego,  Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Finaliści, którzy rywalizowali ze sobą w Gieble, zostali wyłonieni w pierwszym etapie konkursu, w którym należało w formie pisemnej przedstawić takie działania w swoich miejscowościach, które przy  wsparciu środkami unijnymi poprawiłyby warunki życia mieszkańców i uczyniły je atrakcyjniejszymi dla turystów.

 


  

 zaproszenie
Punkt Informacyjny

Został ogłoszony nabór wniosków. Potrzebne materiały znajdują się pod poniższymi linkami: 

http://prow.silesia-region.pl/  lub  http://perlajury.pl/

  

 

                               Stowarzyszenie 

      LOKALNA  GRUPA  DZIAŁANIA 

           Perła Jury

 

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 30 stycznia 2006 r. w Łazach przez kilkadziesiąt osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, zainteresowanych realizacją niniejszej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani aktywną realizacją niniejszej Strategii.

W dniu 30 stycznia 2006 r. ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia. Zgodnie z wymogami Pilotażowego programu Leader+, skład Zarząd jest tak skonstruowany, aby przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych stanowili co najmniej 50%. Przy wyborze członków Zarządu zadbano też o zapewnienie równej reprezentacji dla obszarów wszystkich ośmiu gmin, jak również

o spełnienie warunku obecności w Zarządzie minimum 40% kobiet i minimum 40% mężczyzn. 

Za zachowanie tego warunku, Lokalna Grupa Działania uzyska dodatkowy punkt w konkursie o sfinansowanie realizacji Strategii  w Schemacie II Pilotażowego Programu Leader+. Jest to także wyrazem poparcia przez założycieli Stowarzyszenia idei równości kobiet  i mężczyzn w zarządzaniu Lokalną Grupą Działania.

Na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 30 stycznia 2006 r. powołano także Komisję Rewizyjną i Radę Programową Stowarzyszenia. Zarówno w przypadku Komisji, jak i Rady zadbano o zapewnienie w miarę równej reprezentacji dla ośmiu gmin i trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader +” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

„Pilotażowy Program Leader +” wdrażany będzie w ramach dwóch schematów.
Celem Schematu I jest tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dokonanie, z inicjatywy środowisk lokalnych, analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

W tym celu, w ramach Schematu I, realizowane będą działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych.

W ramach Schematu II LGD, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych.

Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.

ZSROW, przygotowywane z inicjatywy środowisk lokalnych w ramach Schematu I   i wdrażane w ramach Schematu II, określać będą kierunki rozwoju objętych nimi obszarów. Strategie te powinny uwzględniać co najmniej jedno z następujących zagadnień:

1.  zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich; 

2. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich; 

3. podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom; 

4. wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Wszelkie usługi, w szczególności szkoleniowe i doradcze, na rzecz beneficjentów ostatecznych działania będą świadczone bezpłatnie.

 

          Obszar działania LGD „Perła Jury” leży w obrębie Zagłębia Dąbrowskiego i obejmuje  8 gmin powiatu zawierciańskiego.
„Perła Jury” powstała poprzez połączenie przedstawicieli następujących gmin: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Żarnowiec, Irządze, Włodowice, Kroczyce, Szczekociny.

         Potrzeba integracji tych 8 gmin dojrzewała  od lat choć nie było dotychczas narzędzi, które umożliwiłyby ich scalenie.

         Na obszarze „Perły Jury” są 4 gminy miejsko-wiejskie (Łazy, Ogrodzieniec, Szczekociny, Pilica) i 4 gminy wiejskie (Kroczyce, Włodowice, Irządze, Żarnowiec). Wszystkie gminy leżą w północno-wschodniej części województwa śląskiego na obszarze powiatu zawierciańskiego. Powierzchnia obszaru Perła Jury zajmuje 879,4 km2, co stanowi 87,7 % powierzchni powiatu zawierciańskiego i 7,1 % powierzchni województwa śląskiego.

         Największymi gminami pod względem terytorialnym są Pilica, Łazy i Szczekociny.  
 

         Dużym atutem tego terenu jest jego położenie geograficzne, usytuowane w pasie jurajskich parków krajobrazowych  na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, stąd nazwa „Perła Jury”.
Każdy krok, po tej ziemi to spotkanie z historią, przyrodą i pięknem niespotykanego gdzie indziej krajobrazu. Są tu miejsca znane w całej Polsce i poza jej granicami. Teren „Perły Jury” urok swój zawdzięcza wspaniałym krajobrazom, które dodatkowo upiększają stare zabytki.

         Od kiedy w Polsce pojawił się program Leader+, społeczność z terenu „Perły Jury” wyraziła ogromny entuzjazm i chęć jego realizacji. Idea Leadera przyjęła się na terenie projektu od początku jego wdrażania. Podczas realizacji   I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ na terenie powiatu zawierciańskiego odbyło się około 60 spotkań, w których udział wzięło blisko 750 osób. Efektem tych spotkań jest wypracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

         Zaangażowanie i determinacja mieszkańców, przedsiębiorców i władzy terytorialnej zainicjowały powstanie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania - Perła Jury”.

 

         Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna,
4)    Rada Programowa.


 

                           INFORMACJA

 Informujemy mieszkańców naszej gminy że od 1 września działa ,, Punkt informacyjny”

LGD ,,Perła Jury” mieszczący się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pokój nr 3

/ Rolnictwo/ .

 Zadaniem punktu będzie :

1. Udzielanie zainteresowanym informacji o możliwościach pozyskania środków w zakresie

Działania Osi 4 Leader – Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.


2. Prowadzenie ewidencji osób, którym będzie udzielana informacja.


 

 

PUNKT CZYNNY

  W KAŻDĄ PRACUJĄCĄ ŚRODĘ

 OD GODZ. 10.00 DO GODZ. 14.00

 ORAZ W  PONIEDZIAŁEK, ŚRODA I PIĄTEK

 POD NR TELEFONU 697 629 331

 OD GODZ. 16.00 DO GODZ. 18.00